Privacystatement

 • PRIVACY STATEMENT
  Wie zijn wij?
  Baar Advies is een financiële onderneming die adviseert en bemiddelt in financiële diensten en
  producten. Daardoor verwerken wij een hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens
  hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren.
  Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Daarbij
  moeten wij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. In dit privacy statement leest u hoe wij
  uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.
  1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
   contactgegevens; zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
   leeftijd, geslacht en burgerlijke staat;
   gegevens met betrekking tot uw paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (vaak
  vragen we om een kopie van uw identiteitsbewijs);
   gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
   gegevens over uw financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
   gegevens over uw huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
   bijzondere persoonsgegevens;
   overige gegevens, indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
  Wanneer wij bijzondere persoonsgegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig en
  uitdrukkelijk alleen met uw toestemming.
  2. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   het bemiddelen en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken of andere financiële
  diensten;
   het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten;
   het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten;
   het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke
  doeleinden;
   het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • 3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
  3.1 Wij gebruiken minimaal één van de volgende gronden voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens:
   het uitvoeren van een overeenkomst binnen de EU voor een financieel product of een
  financiële dienst;
   het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen
  aan onze wettelijke zorgplicht of het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen;
   de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor
  specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
   voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze
  bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw
  belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering
  van overeenkomsten met u, het onderhouden en mogelijk uitbouwen van onze klantrelatie
  via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.
  4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
  4.1 Uw persoonsgegevens worden zolang en voor zover we deze nodig hebben bewaard.
  Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de
  looptijd van onze relatie of overeenkomst.
  4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt, bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke
  bewaartermijnen die voor ons gelden.
  5. Verzoek persoonsgegevens
  5.1 Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te
  maken of te laten verwijderen, neem dan schriftelijk contact op met onze Functionaris
  Gegevensbescherming (FG), via Postbus 254, 1400 AG Bussum of stuur een email naar
  fg@baaradvies.nl.
  5.2 Het is mogelijk dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Mocht
  dit het geval zijn, dan zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.
 • 6. Beveiliging van uw gegevens
  Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
  persoonsgegevens te beveiligen.
  7. Verstrekken van gegevens aan derden
  7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen.
  In de volgende situaties mogen wij dit echter wel doen:
   als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven;
   als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak; of
   als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.
  7.2. Uw persoonsgegevens kunnen wij mogelijk door aan de volgende personen of partijen:
   financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) waarbij wij voor u een financieel
  product aanvragen of waar u een financieel product heeft dat wij voor u beheren of waarbij
  wij u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
   personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten
  worden;
   externe partijen die gegevens onder ons zeggenschap en onze verantwoordelijkheid
  verwerken, zoals de ICT-dienstverlener of de marketingafdeling;
   schade-experts en databases gericht op fraudebestrijding zoals Cis;
   notarissen, advocaten, accountants, makelaars en taxateurs.
  7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen
  dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.
  8. Wijzigingen
  Het kan voorkomen dat we dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt
  u steeds het meest actuele statement.
  9. Heeft u vragen of klachten?
  9.1 Heeft u vragen over ons Privacy Statement of heeft u een klacht over de verwerking van uw
  persoonsgegevens? Neem dan schriftelijk contact op met onze Functionaris
  Gegevensbescherming (FG) via Postbus 254, 1400 AG Bussum of stuur een email naar
  fg@baaradvies.nl.
  9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • 10. Cookies
  10.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon
  plaatsen zodra u onze website bezoekt. Met deze cookies kunnen wij informatie over uw website
  bezoek bijhouden.
  10.2 Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het bezoek
  van onze website te kunnen analyseren. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw
  privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Wij gebruiken
  deze informatie om onze website te verbeteren. Deze informatie gebruiken wij alleen intern en
  wordt niet gedeeld met derden.
  10.3 Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het
  surfen over andere websites kunnen volgen.
  10.4 U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig
  verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.